Standardy etyczne

STANDARDY ETYCZNE

 

Fabrica Societatis zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznych na wszystkich etapach procesu redakcyjnego.

Redakcja przyjmuje jedynie teksty przesłane na adres e-mail czasopisma wraz z podpisanym oświadczeniem, zawierającym potwierdzenie oryginalności tekstu i przeniesienie na Wydawcę majątkowych praw autorskich do artykułu oraz z plikiem zawierającym metadane (imię, nazwisko, afiliację, email i telefon do kontaktu, tytuł artykułu, abstrakt, słowa kluczowe; jeżeli tekst artykułu jest napisany w innym języku niż angielski, to abstrakt oraz słowa kluczowe powinny być zapisane w obu językach).

W celu przeciwdziałania przypadkom 'ghostwriting' oraz 'guest authorship', wymaga się od autorów zgłaszanej pracy, by zadeklarowali w oświadczeniu wkład każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający pracę. Redakcja jednocześnie informuje, że 'ghostwriting' oraz 'guest authorship' są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.). Udział wszelkich osób, które przyczyniły się w jakikolwiek sposób do powstania artykułu, a nie zostały ujęte jako współautorzy, powinien być w publikacji wyraźnie zaznaczony.

Redakcja przyjmuje przede wszystkim artykuły mieszczące się w polu socjologii życia codziennego/codzienności i/lub będące inspirujące dla teoretyczno-empirycznych dociekań w nim. Badania zawierające negatywne rezultaty również mogą być publikowane. Decydując o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu do publikacji, Redakcja opiera się na wadze, oryginalności i przejrzystości artykułu oraz na jego spójności z celami czasopisma. Redakcja potraktuje każdy przesłany tekst jako poufny. Wszystkie oryginalne teksty przejdą podwójne ślepe recenzowanie. Recenzenci są zobowiązani do nieujawniania ocenianych tekstów. Sugestie recenzentów mają być pomocne dla Redakcji i autorów, ale nie mają dla nich obligatoryjnego charakteru. Redakcja i recenzenci są zobowiązani do nieczynienia użytku z danych i ich analizy bez zgody autora.

Wszystkie zamieszczone w czasopiśmie artykuły stanowią dorobek współczesnej nauki i dlatego są ogólnie dostępne, jak i mogą zostać wykorzystane bez specjalnej zgody dla celów naukowych, edukacyjnych, poznawczych i niekomercyjnych. Prosimy jedynie o podawanie źródła, z którego zaczerpnięte zostały informacje i treści. Ma to służyć propagowaniu idei swobodnego dostępu do wiedzy naukowej. Wykorzystywanie ogólnodostępnych zasobów zawartych w czasopiśmie dla celów komercyjnych lub marketingowych wymaga uzyskania zgody od wydawcy. Pobieranie opłat za dostęp do informacji lub artykułów zawartych w naszym piśmie, a także jakiekolwiek ograniczanie dostępu do tych treści, jest zabronione.

Autorom zamierzającym przesłać artykuły zalecamy, aby zapoznali się z wytycznymi dotyczącymi standardów etycznych stosowanych przez czasopismo, a także ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w zakładce „Dla Autorów”. Ogromnie ważne jest również, by z uważnością podeszli do proponowanego przez siebie tytułu, abstraktu i słów kluczowych. Te elementy są szczególnie znaczące, gdyż pozwalają czytelnikom odnaleźć pracę autora przy pomocy takich narzędzi, jak wyszukiwarki internetowe czy różne bazy tekstów naukowych. Pozwalają też szybko zorientować się w treści artykułu. Celny tytuł artykułu, dobrze napisany abstrakt oraz dobrze wyselekcjonowane słowa kluczowe zwiększają szanse na odnalezienie artykułu przez czytelników.

Przesłane teksty muszą być oryginalnymi pracami. Fabrica Societatis przyjmuje wyłącznie teksty uprzednio niepublikowane i nieprzedłożone wydawcy żadnego innego czasopisma. Dane powinny być analizowane z zachowaniem poprawności metodologicznej. Wszystkie źródła i metody używane do analizy powinny być w pełni ujawnione i wyjaśnione. Jeśli w opublikowanym artykule zostaną wykryte poważne błędy, Redakcja ponosi odpowiedzialność za podjęcie starań w celu ich usunięcia.
Autorzy nadsyłanych artykułów ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich.

Fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Ich publikacja będzie możliwa jedynie pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez autora do Redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Nieujawnienie źródeł i publikowanie bez zgody właściciela praw autorskich będzie traktowane jako skopiowanie cudzego utworu (plagiat) i przywłaszczenie sobie praw do niego.

Nadesłanie artykułu do publikacji w Fabrica Societatis jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie pracy i informacji w niej zawartych dla celów, jakim ma służyć czasopismo. Ewentualne komercyjne wykorzystanie artykułu w całości lub w części zostanie najpierw skonsultowane i uzgodnione z jego autorem.

Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszystkich źródeł wsparcia finansowego, które przyczyniły się do powstania publikacji.